POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

S.C.Cabinet Medical Mentis S.R.L

Sediul: Piata Memorandumului 14, Targu-Mures

E-mail: contact@halaszjulia.ro

Telefon: 0770 587 326

Confidențialitatea reprezintă baza unei relații terapeutice de succes, fiind asigurată în cadrul datorită respectării de către acesta a Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR) și a Codului Deontologic al Profesiei de Psiholog cu Drept de Liberă Practică, sub incidența căruia Cabinetul își desfășoară activitatea. Informațiile pe care Cabinetul le colectează și prelucrează cu privire la dumneavoastră sunt următoarele:

 1. Date cu caracter personal care reprezintă acele informații ce vă identifică sau pot duce la identificarea dvs, colectate atât prin intermediul acestui website, cât și fizic/telefonic și pot include, fără a se limita, numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, codul numeric personal;
 2. Informații specifice demersului psihoterapeutic, precum fișa psihologică, rezultatele testelor și chestionarelor sau conținutul ședințelor de psihoterapie.

Informațiile specifice demersului pshioterapeutic sunt protejate prin Codul Deontologic și cad sub incidența acestuia, iar datele cu caracter personal vă sunt protejate prin GDPR, conform prezentei Politici de Confidențialitate care descrie următoarele:

 • datele personale prelucrate și scopul prelucrării acestora;
 • durata prelucrării respectivelor date și divulgarea acestora;
 • drepturile dvs și modurile în care vi le puteți exercita.

În ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal pe care Cabinetul le colectează, Cabinetul are calitatea de operator de date cu caracter personal și respectă, prin urmare, toate obligațiile care îi decurg din aceasta calitate, în mod special pe acelea de a lua toate măsurile organizatorice și tehnice pentru a proteja respectivele date.

Serviciile psihologice furnizate de Cabinet se adresează persoanelor majore, însă se pot adresa și minorilor, situație în care se încheie un contract cu părinții sau tutorele legal al minorului ce prevede clauze privind prelucrarea datelor cu caracter personal al acestuia.

Datele prelucrate și scopul prelucrărilor

În contextul interacțiunii cu Cabinetul, datele dvs cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele cazuri:

 1. În calitate de utilizator al acestui website.

Accesul, navigarea și utilizarea acestui website nu necesită dezvăluirea, de către Dvs., a nici unei date cu caracter personal. Cu toate acestea, prin completarea formularului de contact sau prin postarea unui comentariu la unul din articolele postate pe acest website, aveți posibilitatea de a ne comunica date cu caracter personal pe care Cabinetul se angajează să le protejeze și să le utilizeze în funcție de natura solicitărilor Dvs., astfel:

 1. Numele și prenumele sunt prelucrate pentru a răspunde solicitărilor Dvs., sau pentru a fi postate pe website ca urmare a intenției Dvs. de a trimite un comentariu;
 2. Adresa de e-mail este prelucrată pentru a fi utilizata în vederea răspunderii solicitărilor Dvs.;
 3. Conținutul comentariilor este prelucarat pentru a valida și aproba/respinge comentariile, respectiv pentru a le publica la articolul pe care ați solicitat să îl comentați.
 4. În calitate de client sau potențial client ori ca reprezentant al acestora.

În acest caz, Cabinetul colectează și prelucrează datele Dvs. cu caracter personal necesare încheierii unui contract de prestări servicii psihologice și furnizării efective a acestor servicii, inclusiv pentru comunicarea cu Dvs., caz în care temeiul legal privind această prelucrare este executarea contractului. De asemenea, Cabinetul poate prelucra astfel de date și în contextul exercitării profesiei de psiholog sau pentru a-și îndeplini orice alte obligații legale, precum prevederile legale din materia dreptului fiscal.

Protecția datelor cu caracter personal

Datele Dvs. cu caracter personal sunt extrem de importante, iar Cabinetul asigură prelucrarea acestora într-un mod sigur prin aplicarea și menținerea unor măsuri adecvate, în vederea protejării acestora împotriva distrugerii, pierderii intenționate sau nu, alterării, divulgării sau accesării neautorizate, inclusiv atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

Durata prelucrărilor și divulgarea datelor

Ca regulă generală privind durata prelucrărilor, Cabinetul păstrează datele dvs cu caracter personal doar atât cât este necesar, respectiv pe durata contractului încheiat, cât și ulterior, în conformitate cu obligațiile legale ce revin Cabinetului. După expirarea perioadei de retenție a datelor, Cabinetul le șterge. În cazul unui comentariu, acesta și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

De asemenea, ca regulă generală privind divulgarea datelor, Cabinetul nu va divulga datele Dvs. cu caracter personal nici unei terțe părți, cu excepția cazului în care astfel de date sunt solicitate în mod legal de către autoritățile publice competente. În caz excepțional, anumite date cu caracter personal pot fi dezvăluite membrilor familiei sau instituțiilor abilitate dacă există un pericol iminent privind viața Dvs. sau a altor persoane (pericol de suicid, crimă, viol, abuz etc).

Drepturile Dvs. și modalitatea de exercitare a acestora

În ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal, având calitatea de persoană vizată, conform GDPR, aveți o serie de drepturi, după cum urmează:

 1. Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține oricând informații cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, precum și acces la aceste date și detaliile relevante referitor la prelucrarea acestora;
 2. Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a rectifica datele Dvs. cu caracter personal în cazul în care acestea nu corespund realității;
 3. Dreptul la ștergere: aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, însă este posibil să există o obligație legală prin care Cabinetul trebuie să păstreze respectivele date și, deci, să nu poată da curs solictării Dvs. de ștegere (spre exemplu, din motive de interes public în domeniul sănătății publice);
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a restricționa una sau mai multe prelucrări a datelor Dvs. cu caracter personal (spre exemplu, atunci când solicitați rectificarea datelor, puteți solicita pe perioada necesară rectificării și restricționarea prelucrării);
 5. Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal în condițiile și în limitele stabilite prin lege;
 6. Dreptul de portabilitate: aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal sau de a solicita ca acestea să vă fie transmise unui alt operator, într-o forma structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat.

Vă puteți exercita, oricând, oricare dintre drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată (titulară a datelor cu caracter personal), precum și să solicitați mai multe informații privind aceste drepturi, prin e-mail la adresa contact@halaszjulia.ro . În cazul în care adresați o solicitare privind exercitarea drepturilor Dvs., vom răspunde acesteia în cel mai scurt timp, însă nu mai târziu de 30 de zile. De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).